Genel

İzmir Vatandaşlık Avukatlığı

izmir avukat ali berkin denizaslanı

İZMİR VATANDAŞLIK AVUKATI

MÜLTECİ AVUKATI

YABANCILAR HUKUKU İZMİR

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Avrupa’daki en umut vaat eden emlak pazarlarından birine sahip olan Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumun yanı sıra güçlü inşaat sektörü ve büyüyen endüstriyel üretimi ile gayrimenkul yatırımcılarına da önemli fırsatlar sunmaktadır.

Türkiye’nin, Avrupa’nın en umut vaat eden emlak pazarlarından birine sahip olduğu bir gerçektir. Bu kapsamda ülkemiz; Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumunun yanı sıra güçlü inşaat sektörünü ve büyüyen endüstriyel ve ticari üretimini bağlayarak gayrimenkul yatırımcılarına önemli fırsatlar sunmaktadır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Türkiye’nin gayrimenkul alanında sunduğu fırsatlardan biri de Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12/1-b uyarınca, cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yaparak 6458 sayılı Kanunun 31/1-J bendi uyarınca ikamet izni alanlar, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığının kazanılabilmesidir.

Bu kapsamda yayınlanan 18 Eylül 2018 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarında üç yıl süre ile satılmaması şerhi konulmak sureti ile satın alan yabancı yatırımcı, Türk Vatandaşlığını istisnai yoldan kazanmak için başvuru yapabilir duruma gelmiştir.

Kimlere Yardımcı Oluyoruz?

Avukatlık Büromuz gayrimenkul yatırımı ile Türk Vatandaşlığı’nın kazanılması hususunda uzmanlaşmış kadrosu ile yabancı yatırımcılara hukuki destek ve hizmet sağlamaktadır.
Bununla beraber Avukatlık Büromuz, Vatandaşlık Hukuku’ndan ve Yabancılar Hukuku’undan doğan her türlü uyuşmazlığın belirlenmesi, uyuşmazlığın halli ve her türlü dava ve işlemin takibi konusunda da, alanında uzman kadrosu ile müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemize olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. Taşınmaz mal iktisabı, Türkiye’ye yerleşim ve ülkemizde çalışma, Türk vatandaşlığına geçme, ülkemizde ticari ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesi bunun somut yansımalarından başlıcalarıdır. Portföyümüzdeki önemli yabancı müvekkillerimizin bu doğrultudaki taleplerini en etkin ve hızlı biçimde gerçekleştirmeyi iş önceliklerimiz arasında kabul ediyoruz.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Yabancı uyruklu müvekkillerimizin kamu kurumları nezdinde temsil vazifesinin yürütülmesi
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal iktisabına ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
  • Yabancıların ikamet ve çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
  • Yabancıların Türk vatandaşlığını kazanma prosedürünün takibi
  • Nüfus sicili işlemlerinin takibi
  • Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de dernek ve vakıf kurmalarına ilişkin dava ve işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
  • Yabancı uyruklu çocukların evlat edinilmesine ilişkin dava ve işlemlerin yürütülmesi
  • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ve gerekli sicil işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Yabancılar Hukuku, Türk Hukuku’na göre yabancılara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların Anayasa’nın 90. maddesi gereğince Türk Hukuku’na dâhil olmasıyla yürürlüğe giren kuralların bütünü anlamına gelmektedir. Yabancılar Hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.

İzmir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı Av. Ali Berkin Denizaslanı Yabancılar ve Vatandaşlık hukuku alanındaki faaliyetleri taraflar arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan bütün problemlerin çözümü alanında faaliyet göstermektedir.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinlerine ilişkin olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığı ’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri anılan kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye’ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz yolu bulunmakta olup, red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişmektedir.

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni olması zorunluluğu bulunaktadır. İkamet izni başvurusu genel olarak yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. 6 ay içinde kullanılmaya başlanmayan ikamet izinleri geçerliliğini kaybeder. İkamet izni çeşitleri 6458 sayılı kanunda düzenlenmiş olup, bu izin türleri;

a) Kısa Dönem İkamet İzni

b) Aile İkamet İzni

c) Öğrenci İkamet İzni

d)Uzun Dönem İkamet İzni

e) İnsani İkamet İzni

f) insan Ticareti Mağduru İkamet İzni şeklindedir.

Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için gerekli olan çalışma izinlerine ilişkin esas ve usuller 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da düzenlemiş olup, yabancıların çalışma izni başvurusu yapabilmeleri için de yine izin süresinin bitiminden itibaren 60 gün süreyle geçerli pasaport istenmektedir.  Çalışma izni, yapılan düzenleme ile ikamet izni yerine de geçmekte olup, çalışma izni alan yabancıların ikamet izni almalarına ayrıca gerek duyulmaktadır.

4817 sayılı Kanunla çalışma izni türleri de belirlenmiş olup, bunlar Süreli Çalışma İzni, Süresiz Çalışma İzni, Bağımsız Çalışma İzni ve İstisnai Hallerde Çalışma İznidir.

Süresiz çalışma izni istisnalar hariç olmak üzere 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışma olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilmektedir. Söz konusu sürelere ilişkin olarak ise kesinti halleri 4817 sayılı kanunda belirtilmiştir.

Türkiye’de bağımsız olarak çalışacak yabancılara ise Türkiye’de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.

4817 sayılı Kanunla yabancıların çalışma iznine ilişkin olarak bazı istisnai haller sayılmış olup, söz konusu istisnai hallerde yabancılara çalışma izni verilebileceği belirtilmiştir.

Uygulamada yaygın olarak kullanılan süreli çalışma izni ilk başvuruda en çok 1 yıllığına verilmekte olup, uzatma başvurularında yıl sayısı artabilmektedir.

Yabancıların çalışma izni başvuru şekli, yabancının Türkiye’de ikamet iznine sahip olup olmadığına göre farklılık göstermekte olup, Türkiye’de geçerli en az 6 aylık ikamet izni bulunan yabancıların çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na; Türkiye’de geçerli en az 6 ay süreli ikamet izni bulunmayan yabancıların ise çalışma izni başvuruları ise bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları’na yapılmaktadır.

Sadece Türk Vatandaşlarının yapabileceği Avukatlık, Noterlik, Eczacılık vb. meslekler ise yasaklı mesleklerden sayılmakta olup, söz konusu mesleklere ilişkin yapılan çalışma izni başvuruları kabul edilmemektedir.

Yapılan çalışma izni başvurularının değerlendirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışan sayısı, sermaye tutarı vb. değerlendirme kriterleri bulunmakta olup, söz konusu kriterler yıllara göre değişiklik göstermektedir.

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi hususu ise 2644 sayılı Tapu Kanunu ve özel kanunlar tarafından düzenlenmiş olup, belirli sınırlamalar dâhilinde yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi mümkündür. Gayrimenkulün niteliklerine ilişkin sınırlamalar bulunduğu gibi gayrimenkulün bulunduğu yere göre de bazı sınırlamalar getirilmiştir. Askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelerde bulunan gayrimenkuller bu sınırlamalara örnek teşkil etmektedir. Yabancı gerçek kişiler kanunda belirtilen istisnai haller, mütekabiliyet ilkesi ve Bakanlar Kurulunca getirilen sınırlamalar hariç olmak üzere Türkiye’de gayrimenkul edinebilmektedir. Yabancı ülke kuralları ve kanunları gereğince kurulmuş olan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ise Turizm Teşvik Kanunu gibi özel kanunlarda yer alan ilgili hükümler gereğince Türkiye’de gayrimenkul edinebilme olanağına sahiptir.

En yakın Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı Nerededir, Beylikdüzü Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı İletişim, Beylikdüzü Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı arıyorum diyorsanız noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi en önemli faktörlerdendir. Zira bir işi iyi yapmak için; Ya o işi çok yapmak Ya da o işi iyi yapanlar ile beraber olmak gerekir. Bu meydanda İzmir Avukat Av. Ali Berkin Denizaslanı ve Avukatlık Danışmanlık Ofisi titiz ekibi ile bu alanda uzman olmasını bu ilkeye borçludur. Unutulmamalıdır ki; Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku avukatının bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi ne kadar fazlaysa davanın lehinize sonuçlanma ihtimali de o kadar fazladır.

Harita, WhatsApp, Telefon Numarası ve konum bilgileri için tıklayın.

Bir önceki yazımız olan e-Ticaret Hukuku Hakkında Önemli Hususlar başlıklı makalemizde alsancak boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma avukatı izmir ve avocat hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

2 thoughts on “İzmir Vatandaşlık Avukatlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir