Denizaslanı Hukuk Bürosu’nun kurumsal olarak yoğunlaştığı en temel hukuk dallarından biri iş hukukudur. İş hukuku avukatı arayan müvekkillerimize, iş hukukunun tüm alanlarını kapsamakla birlikte ve sayılanlar ile sınırlı kalmamak kaydıyla;

 • İşçi-işveren ilişkilerini hukuki düzlemde regüle etmek,
 • Özellikle işveren müvekkiller ile işyeri özlük dosyalarının oluşturulması,
 • İşçi ve işveren tarafların haklarını koruyan belirsiz yahut belirli süreli olmak üzere iş sözleşmelerinin kaleme alınması, revize edilmesi yahut bu hususta hukuki mütalaa verilmesi,
 • İş akdi fesihlerinin hukuki düzlemde hazırlanması, değerlendirilmesi, mütalaa verilmesi ve iş güvencesi hususlarında müvekkil şirketlere çok hızlı ve etkin şekilde görüş ve mütalaalar sunulması,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşitlik ilkesine aykırı davranma tazminatı, iş sözleşmesinden kaynaklanan haksız rekabet tazminatları başta olmak üzere fazla mesai ücretleri, hafta tatili ücretleri, yıllık izin ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri (UGBT) gibi hususlarda müvekkil adına taleplerde bulunmak,
 • Arabuluculuk ve/veya taraflar arasında müzakere görüşmelerine katılmak, gerektiği takdirde dava ve icra takipleri açarak alacağın tahsili için hukuki düzlemde gereken işlemlerin yürütülmesi,
 • İşe iade davaları kapsamında işçi ve işverenlere hukuki mütalaalar verilmesi ile dava açılması ve dava takibi yapılması,
 • İşçinin yaralanma yahut ölümüyle neticelenen iş kazaları çerçevesinde işçiye, işçinin yakınlarına-mirasçılarına ve işverene hukuki danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiği takdirde dava ve icra takibi noktasında avukatlık hizmetleri verilmesi,
 • İşverenin kusursuz sorumluluğu ile rücu talepleri ve sigorta şirketleri ile işveren mali mesuliyet sigortasının gündemde olduğu durumlarda gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması,
 • Hizmet tespiti davasına konu olabilecek, eksik ödenen yahut ödenmeyen sigorta primlerine ilişkin olarak işçi ve işverenlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulması,
 • Yabancı çalışanlar konusunda temsil ve danışmanlık faaliyetleri,
 • Çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri ile çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları hususunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulması,

Denizaslanı Hukuk Bürosu’nun başlıca hizmetlerinden sayılabilir.

Denizaslanı Hukuk Bürosu, işletmelerin yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması, fesih ve dava süreci yönetimi ve takibi, ibra ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri de dâhil olmak üzere iş hukukuna ilişkin tüm noktalarda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Müvekkil işveren şirketler ile müvekkil işçiler, iş hukuku kaynaklı ihtilafları ile ilgili arabuluculuk görüşmelerinde, sulh müzakerelerinde ve yargı mercilerinde temsil edilmekte ve müvekkile kapsamlı bir şekilde avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.