Genel

İzmir Gayrimenkul Avukatı

denizaslanı hukuk

gayrimenkul avukatı, gayrimenkul davası avukatı, tapu iptal davası avukatı, izmir tapu iptal davası avukatı, kamulaştırma davası avukatı, kira davası avukatı, izmir ortaklığın giderilmesi avukatı, izmir izaleyi şuyu avukatı.

 

Gayrimenkul davaları hangi konuları kapsar türleri nelerdir? İzmir gayrimenkul avukatı seçimi yaparken nelere dikkat edilmelidir? konusunda sorun yaşıyorsanız, İzmir gayrimenkul davası açarken bu alanda uzman bir avukat yardımı almalısınız.

Gayrimenkul hukuku nedir sorusu sıklıkla vatandaşın özellikle üzerlerine kayıtlı olan ya da harici seçenekler ile hak sahibi oldukları ya da olacakları konularda gündeme gelir. Kişi gayrimenkul davaları türleri içerisinde hangi

Gayrimenkul hukuku hemen hemen toplumun neredeyse tamamını ilgilendiren bir alandır. Gayrimenkul davaları kapsamında açılan dosyalarda gayrimenkulün tutarı ya da büyüklüğü açısından bir fark yoktur. Kişiler gayrimenkul alımı ya da satışı hususunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü konusunda hak arama yoluna giderler. Ancak İzmir gayrimenkul davası açan kişiler için dava süreci oldukça zorlu ve karmaşık olabilmektedir.

Gayrimenkul davası açmak, bunun takibinin sağlanması ve sonuca bağlanması belirli aşamaları beraberinde getirir. İzmir gayrimenkul davası açıldığında; dosya masraflarının takibi, ödenmesi, dilekçelerin sunulması ve en uygun şekilde hak arama işleminin usulünce yapılması gerekmektedir. Ancak kişi, haklı olsa dahi profesyonel bir destek almadığı için yasak prosedüre uygun şekilde itirazlarını sunmadığından ya da yeterli derecede bilgi sahibi olmadığından dolayı davayı kaybedebilir. Tabi gayrimenkul davaları diğer davalardan farklı olarak; kişilerin yaşam alanları olması hasebi ile aile birliği açısından büyük öneme sahiptir. Dava sahibi eğer dava boyunca gerekli evrakları ya da doğru zamanlarda itiraz dilekçelerini doğru şekilde mahkemeye sunmazsa büyük kayıplar yaşanabilir.

İzmir gayrimenkul avukatı seçimi yukarıda saydığımız tüm gerekçeler yönü ile dikkatlice yapılmalıdır. Gayrimenkul davaları kapsamında profesyonel bir hukukçu desteği almak elbette kişiyi dava sürecinde bir adım ileri taşıyacaktır.

Gayrimenkul davaları işlem güvenilirliği açısından gayrimenkul hukuku uzmanı ile çalışmak kesinlikle önemlidir. Çünkü gayrimenkul hukuku davaları aşamaları hakkında bilgi vererek en doğru şekilde sizi yönlendirecek kişi İzmir gayrimenkul avukatı olacaktır.

GAYRİMENKUL HUKUKU NEDİR?

Gayrimenkul hukuku, kişiler ya da kişi ile kurumlar arasındaki eşya ile taşınmaz malvarlığı konusunda Medeni Kanuna’na bağlı olarak karşımıza çıkan hukuk ana dallarından birisidir.

GAYRİMENKUL DAVALARI TÜRLERİ NELERDİR?

Gayrimenkul hukuku davaları konusunda işlem yapabilmek için öncelikle hangi gayrimenkul dava türleri arasında yer aldığını bilmek gereklidir. Bu kapsamda İzmir gayrimenkul Avukatı ile dava açmak isteyen ya da İzmir gayrimenkul avukatı arayan kişilerin detaylı bilgi sahibi olması şarttır. Gayrimenkul davaları türleri şu başlıklarda sıralanabilmektedir:

1- TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI İZMİR – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI
2- KAMULAŞTIRMA DAVALARI – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI
3- KİRA DAVALARI İZMİR – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI
4- İZALE-İ ŞUYU DAVASI İZMİR – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI
5- ECRİMİSİL DAVALARI İZMİR – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI
6- AYIPLI GAYRİMENKUL DAVASI İZMİR – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI
7- EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI İZMİR – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI
1-      TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI İZMİR – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI

Tapu İptal ve Tescil davası, kanunen aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarının hukuka uygun bir şekilde düzenlemesi için açılır. Mülkiyet hakkına ilişkin olması sebebiyle mahkeme bitmeden icra edilmez.

Gayrimenkul hukuku davaları arasındaki tapu iptal davaları, taşınmaz mülkiyeti içeren ve taraflar arasında büyük ekonomik anlaşmazlıklara sebep olan gayrimenkul davası çeşidi olmasından ötürü mutlaka bir gayrimenkul avukatı aracılığıyla takip edilmelidir. Bu çerçevede İzmir Gayrimenkul Davası ve İzmir Gayrimenkul Avukatı bu konuda hizmet vermektedir.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ZAMANAŞIMI

Bu dava ayrı bir hakka dayandığı için tapu iptal ve tescil davası zamanaşımına tabi değildir. Tescil yolsuz, usulsüz olsa bile iyi niyetli olan tapu sahibi için var olan zamanaşımı süresi 10 yılın geçmesiyle birlikte artık tapu geçerli bir hâle gelir. Yine 6098 sayılı TBK 39.maddesine göre “Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak 1 yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onaylamış sayılır.” Bundan dolayı 1 yıl süre içinde dava açılmazsa tescil geçerli duruma gelir.

HUKUKİ EHLİYETSİZLİK NEDENİYLE TAPU İPTAL DAVASI VE TESCİL DAVASI ZAMANAŞIMI

Hukuki ehliyetsizlik, kişinin temyiz gücüne veya iş ehliyetine sahip olmadığı durumları bize belirtir. Hukuki fiil ehliyeti, kişinin eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuçlarını anlayıp, değerlendirip ayırt edebilmesini sağlar. Tapuda taşınmazın devri işlemini yapan her bireyin devir anında temyiz gücüne ve fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

Hukuki Ehliyetsizlik Nedeniyle ve Tapu İptal Davası ve Tescil davasında zaman aşımı, bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre yoktur. Ehliyetsizlik yapılan işlemin yok hükmünde kabul edilmesini gerektirir. “Aralıksız olarak 10 yıl süre ile ve iyi niyetle sürdürür ise onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilmez.” Hükmünü içermektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU DAVALARI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tapu İptal Ve Tescil Davası Dilekçe Örneği:

… Asliye Hukuk Mahkemesi’ne

DAVACI:

VEKİLİ: İzmir Gayrimenkul Avukatı Ali Berkin Denizaslanı

Ad ve soyad:

Adres:

DAVALI:

KONUSU:

DAVA DEĞERİ: 20.000 TL

AÇIKLAMALAR

İHTIYAT VE TEDBİR TALEBİMİZ

HUKUKİ NEDENLER:

HUKUKİ DELİLLER:

SONUÇ VE İSTEM

EKLER:

 1. Tapu kaydı
 2. Bir adet onaylı vekâletname örneği

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI EMSAL KARARLAR | GAYRİMENKUL DAVALARI TÜRLERİ

Tapu iptal ve tescil davası emsal kararlar ispat çok önemlidir. İspat olmadığı müddetçe davacı davasındaki iddiaları kanıtlayamayacağından davanın reddi yönünden karar verilmesi olağandır. Bu nedenle tapuya ilişkin yapılan tescil kararının yolsuz olduğu iddia ediliyorsa, tescilin yolsuz olduğuna dair iddiasını davacının ispatlaması gerekir.

GAYRİMENKUL HUKUKU DAVALARI İÇERİSİNDE KARDEŞLER ARASINDA TAPU İPTAL DAVASI YERİ

Miras bırakan anne veya babanın, bir malını diğer çocuklarının miras hakkı zedelenecek şekilde  bir çocuğun üzerine devrettiği iddiasıyla bu dava açılabilir. Bu davada mirastan mal kaçırmak için uygunsuz ve hileli koşullara başvurmak iddiasıyla mahkemeye başvurulur. Tarafların delilleri ve tapu kayıtları incelenir. Bilirkişi araştırması yapılır ve karar verilir.

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK NEDENİYLE TAPU TESCİL DAVASI

Tapuda kayıtlı olan gayrimenkulün veya payın kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davasında mülk edilmesi kural olarak mümkün değildir. Sadece tapu kaydından taşınmazın mülk

sahibinin kim olduğu bilinmiyorsa veya 20 yıl önce hakkında gaiplik kararı verilen birine ait ise taşınmazın elde edilmesi mümkündür.

ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ZAMANAŞIMI

Tapu kütüğüne kayıtlı olmayan bir gayrimenkulü davasız ve sürekli olarak 20 yıl içerisinde malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, gayrimenkulü ait mülkiyet hakkını kendi adına tapu kütüğüne tesciline karar verilmesi isteyebilir. Yani malik sıfatıyla zilyet için zilyetliğin başladığı süreden itibaren 20 yıllık bir kazandırıcı zaman aşımı vardır.

İZMİR GAYRİMENKUL HUKUKU DAVALARI NOKTASINDA TAPU İPTAL DAVASI KAZANANLAR

Gayrimenkul Davaları Türleri arasında yer alan tapu davalarında, muris muvazaası davası yani miras mahkemeleri için belirlenen hedef süre 730 gündür. Ancak her mahkemede bu süre değişiklik gösterir. Deliller ve gerekli bilirkişi raporu varsa mahkemeyi kazanma şansınız da yüksektir.

 

2- KAMULAŞTIRMA DAVALARI – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI

 KAMULAŞTIRMA DAVALARI KAPSAMINDA; KAMULAŞTIRMAYI YAPACAK KURUM ÖNCE TAŞINMAZIN SAHİBİ İLE ANLAŞMAYA ÇALIŞIR. BUNA SATIN ALMA USULÜ DENİR. EĞER TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAYA VARILAMAZSA KAMULAŞTIRMA DAVASI AÇILIR.

Kamulaştırma davaları kamulaştırmayı yapmak isteyen kurum tarafından açılır. Bu dava türünün konusu kamulaştırma bedelinin belirlenmesidir. Hukukta kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası olarak geçer.

KAMULAŞTIRMA DAVALARI NE KADAR SÜMEKTEDİR?

Eğer taşınmaz birden fazla kişi üzerine kayıtlı değilse ve mahkemenin gönderdiği tebligatlara müteveccih işlemler zamanında yapılmış ise dava 1 yıl içinde sonuçlanır. Taşınmazın maliki kamulaştırmanın iptali davası açarsa o da ortalama 1 ay sürer ve dava totalde 13 ayda sonlanır. Kamulaştırma Davaları Yargılama Usulü ne göre, kamulaştırma davaları basit yargılama usulüne tabidir.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ

Gayrimenkul Davaları Türleri arasında yer alan kamulaştırma işlemine göre; devlet ya da tüzel kişilerin taşınmazın bir kısmını veya tamamını tarafına geçirmek için taşınmazın malikine ödediği bedeldir.

KAMULAŞTIRMA KANUNU

Kamulaştırmanın nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği, bedelin neye göre nasıl belirleneceği bu kanunlar üzerinden tespit edilir. Kamulaştırma bedeli ise tarafların mahkemede anlaşması sonucu peşin ve nakit olarak hak sahibi adına idare tarafından hak sahibinin banka hesabına yatırılır.

ACELE KAMULAŞTIRMA VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Taşınmazın malikine karşı acele el koyma davası açılır. Amaç kamu yararını geciktirmemektir. Bu işlemin hemen sonrasında kamulaştırmayı yapacak kurum satın alma usulünü dener. Eğer olumsuz sonuçlanırsa kamulaştırma davası olarak bilinen kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılır.

KISMİ KAMULAŞTIRMA VE İZMİR GAYRİMENKUL DAVASI

Gayrimenkul Davaları Türleri kapsamında; kamulaştırılması yapılacak taşınmazın bazen tamamı değil bir kısmı kamulaştırılır. Eğer kamulaştırılmayan kısmın değeri düşerse malikin sahibine kamulaştırma bedeline eklenerek ödenir. Eğer tam tersi olursa da kamulaştırma bedelinden düşülür. Bununla birlikte

Malik 30 gün içinde kalan kısmın da kamulaştırılmasını talep edebilir. Talebi karşılıksız kalırsa kalan kısmın kamulaştırılması için dava açabilir.

TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Taşınmazın malikinin rızası alınarak söz konusu taşınmazın kamulaştırmayı yapacak kurumun taşınmazı ile takas edilir.

 

3- KİRA DAVALARI – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI

Gayrimenkul Davaları Türleri arasında yer alan kira davaları hem kiracıları hem de mülk sahiplerini yakından ilgilendiren konulardandır. Türk Borçlar Kanununda kiracıyı ve mülk sahibini korumak için kira hukuku ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Kira tespit davaları, kira alacak davaları gibi konularda mahkemeye başvurulabilinir. İzmir Gayrimenkul davası, İzmir Gayrimenkul Avukatı ile kira davalarınızda gerekli hukuki danışmanlık hizmetini alabilirsiniz.

İZMİR KİRA ALACAĞI DAVASI

Kiracı kiraladığı yerin kira bedelini ödemek zorundadır. Kira alacağını talep etme hakkı mülk sahibine aittir. Mal sahibi eğer kira alacağını alamıyorsa kiracı için icra takibi başlatabilir ve tahliyesini talep edebilir.

KİRA TESPİT DAVASI İHTAR ŞARTI VE GAYRİMENKUL HUKUKU

İzmir Kira tespit davası için yeni kira döneminin başlangıcından en az 30 gün önceden açılmış olması gerekmektedir. Yoksa mahkeme bir sonraki kira dönemi yılı için karar verebilir.

KİRACININ AÇTIĞI KİRA TESPİT DAVASI VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Kira tespit davasını kiralayan veya mülk sahibi her zaman açabilirler. Ancak bu davanın kiracıyı bağlayabilmesi için yeni kira döneminin başlangıcından en az otuz gün önce açılması gerekir.  Ve kiracıya bedelin artacağını yazılı bildirimle bildirmiş olması gerekir. Sözleşmede kira bedelinin artacağına dair hüküm mevcutsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılabilecek olan davada mahkeme tarafından belirlenen bedel geçerli olur.

BİRİKMİŞ KİRA ALACAĞI VE TAHLİYE

Birikmiş kira sebebiyle açılan tahliye davasında kira sözleşmesi şartı aranmamaktadır. Mülk sahibi kiracının borcunu süresinde ödememesi üzerine icra müdürlüğüne başvurabilir. İcra müdürlüğünden ihtarlı ödeme emri gönderir ve kira bedelinin 30 gün içerisinde ödenmesi için süre verir. Kiracı ise ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz edebilir.

İtiraz edilmemesi durumunda borç kabul edilmiş sayılır.30 günlük süre içerisinde ödeme yapılmamış ise mülk sahibi ödeme süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde kiracının tahliyesini isteyebilir. Kira alacağının tahsil için borçlu kiracının mallarının üzerinde haciz işlemi gerçekleşebilir. İzmir Gayrimenkul Avukatı ile kira davalarınızda gerekli hukuki danışmanlık hizmetini alabilirsiniz.

GERİYE DÖNÜK KİRA TESPİT DAVASI VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Kira bedelinin talebi taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinde ileriki dönemler için talep edilebilmektedir. Geriye dönük kira bedelinin düzenlenmesi talebi bulunmamaktadır.

İZMİR KİRA TESPİT DAVASI NE KADAR SÜRER

İzmir Kira tespit davasının ne kadar süreceğine dair kesin bir süre verilmemektedir. Ancak ortalama olarak yaklaşık 1-1,5 yıl kadar mahkeme süreci sürebilmektedir.

GERİYE DÖNÜK KİRA KAÇ YIL İSTENEBİLİR

Ecrimisil davaları ile geriye dönük kira bedeli talep edilebilir. Geriye dönük en fazla 5 yıllık ecrimisil talep edilebilir. Ayrıntılı bilgi almak için İzmir Gayrimenkul davası, İzmir Gayrimenkul Avukatı ile kira davalarınızda gerekli hukuki danışmanlığa başvurabilirsiniz.

 

4- İZALE-İ ŞUYU DAVASI İZMİR – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI

İzale-i Şuyu davaları; paylı ya da el birliği mülkiyetine konu olmuş taşınmaz olarak nitelendirilen bir malda, ortaklığa son vererek kişisel mülkiyete geçiş sağlayan iki taraflı bir dava türüdür. Paydaşlığın yani İzmir ortaklığın giderilmesi davasında dava açma hakkı tüm paydaşlara aittir. Türk Medeni Kanunu’nun 698/I maddesine göre taşınmaz bir malın paylaşılmasını talep eden kişilerin, bu malın paydaşlarından biri olması gerekecektir.

İZALE-İ ŞUYU DAVASI İZMİR NE KADAR SÜRER?

İzale-i şuyu davaları süre bakımından farklılık gösterebilir. Eğer taşınmazın satılıp nakde çevrilmesi kararı alınmışsa, bu durumda taşınmazın yeniden incelenmesi gerekir. İnceleme işlemi en az bir ay sürerken, satış kararı verilir. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda davanın en az 7-8 ay süreceği söylenebilir.

İZALE-İ ŞUYU DAVASINDA AÇIK ARTTIRMA VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Paylı malın bölünmesinin mümkün olmadığı durumlarda, tüm paydaşların rızası ile taşınmazın açık arttırmaya çıkarılması mümkündür. Açık arttırma yapılması durumunda, satışta davaya konu olan malda herkes alıcı olabilecektir.

İZMİR İZALE-İ ŞUYU DAVASINDA ÖNALIM HAKKI VE GAYRİMENKUL HUKUKU

İzmir İzale-i Şuyu davasında ön alım hakkı taşınmazın mülkiyetinde pay sahibi olan bir kişinin, payını 3. kişiye satmak istemesi halinde devreye girer. Bu durumda diğer paydaşlara öncelik verilir.

İZALE-İ ŞUYU DAVASI İZMİR NE KADAR ZAMANDA SONUÇLANIR?

İzale-i Şuyu davalarının süresi, dosya niteliği ve paydaş sayısına bağlı olarak değişir. Genellikle 10-12 aylık bir süreç içerisinde sonuçlanması mümkündür.

İZALE-İ ŞUYU İZMİR SATIŞ PROSEDÜRÜ VE GAYRİMENKUL HUKUKU

İzmir İzale-i Şuyu davaları ortaklığın sonlandırılması ve satışın gerçekleştirilmesi için, hükmün kesinleşmiş olması gereklidir. Yani mahkeme tarafından verilen hükme karşılık, davada taraf olan tüm paydaşlara usulüne uygun olacak şekilde tebligat gönderilmiş olmalıdır. Bunun yanı sıra tebligat sonrasında yasal süre içerisinde, itiraz edilmiş ya da istinaf yoluna gidilmişse hüküm henüz kesinleşmemiş sayılır.

İZMİR İZALE-İ ŞUYU DAVASI AVUKATLIK ÜCRETİ

İzale-i Şuyu davası İzmir avukatlık ücreti, avukat ve müvekkil arasında belirlenmektedir. Avukatlık vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirtilen miktarlar üzerinden hükmedilmektedir. Vekalet ücreti davayı kazanan taraf lehine hükmedilmektedir.

İZMİR İZALE-İ ŞUYU DAVASI MASRAFLARI VE GAYRİMENKUL HUKUKU

İzale-i Şuyu davası İzmir masrafları, dava açarken mahkemeye yatırılması gereken harçlar ve giderlerden oluşmaktadır. Davacı, dava açarken harç ve gideri mahkemeye yatırmak zorundadır. Ortaklığın giderilmesi davası, maktu harca tabi tutulur. Dava açıldığı tarihte belirlenen ücret neyse o ödenmelidir. Dava sonunda ise mahkeme giderleri ve avukatlık ücretleri paydaşlara eşit bir şekilde yükletilecektir.

 

5- ECRİMİSİL DAVALARI İZMİR – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI

İzmir Ecrimisil davaları nasıl açılır, kimlere açılır, ne kadar sürer pek çok merak edilen sorular arasındadır. Haksız yere veya kötü amaçlı kullanılan malın zarar görmesine ecrimisil olarak hiçbir hakkı bulunmayan kişiden tazmin olunur.

ECRİMİSİL DAVASI İZMİR NEDİR?

İzmir Ecrimisil davası halk arasında haksız işgal tazminatı olarak da bilinir. Taşınmazı kullanma hak ve yetkisine sahip olmayan kişi tarafından, taşınmaz sahibinin gönül rızası veyahut taşınmaz idari yönetime ait ise herhangi bir idari izin dışında herhangi bir idari izin dışında haksız ve kötü amaçlı kullanılması ve malı sahip olan kişilere vermemesi sonucunda oluşan tazminat türüdür.

ECRİMİSİL DAVASI İZMİR YARGITAY KARARLARI VE GAYRİMENKUL HUKUKU

İzmir Ecrimisil Davası Yargıtay Kararları, Özel hukuk ve kamu hukuku tarafından ilgilenilen bir konudur. Yargıtay tazminat isteminin haksız işe dayandığını savunsa bile bu görüşüne göre çelişkili olarak beş senelik zaman aşımına uygulamasına devam eder. Ecrimisil bir kira alacağı mevzusu değildir. Yargıtay bu mevzuya benzetip zaman aşımına ilişkin kararı burada da uygulamak ister. Bu uygulama çoğu hukukçular tarafından eleştirilir. Yargıtay ayrıca haksız zilyetlikte iade hükümlerini de uygulamaktadır. Bu nedenle tam bir karma yaklaşım benimsenir.

MİRASÇILAR ARASINDA ECRİMİSİL DAVASI İZMİR VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Yargıtay birlikte ve paylı mülkiyet rejimine karşı taşınmazlara ilişkin intifadan men koşulu arar. İntifadan men, menfaati zarara uğrayanın taşınmaz üzerinde haksız ve kötü amaçlı paydaştan ya da ortaktan kendi sınırlarını geçerek uyguladığı kullanımlarını durdurmasını istemesidir. Mirasçılar arasında bir ortak yol bulma, ortaklaşma olur ise mülkiyet söz konusu olduğundan ötürü intifadan men mirasçılar arasında gerçekleşebilir.

Mirasçılar arasında İzmir ecrimisil davasında intifadan men aranmayan koşullar:

 • Taşınmazın kamu olarak değerlendirilmesi
 • Bağ, bahçe, doğal ürün üretilen yerlerden olması
 • Hukuksal gelir elde edilen yer olması kiraya verilerek örneğin, iş yeri

ECRİMİSİL DAVASI İZMİR NASIL AÇILIR?

Taşınmazı işgal edip ihbarname ile herhangi bir sonuç alamayan bireylerin işgalciye karşı dava açmak zorunda kalırlar. Alında uzman bir avukat ile görüşüp hukuki destek almak faydalarına olacaktır. Eğer ki davayı şahsen açmak isterlerse de Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava dilekçesi ile İzmir ecrimisil davası açabilirler.

ECRİMİSİL DAVASINDA İHTAR ŞARTI VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Bu davayı açabilmesi için haksız yere malı elinde bulunduran kişiye ihtar çekilir. Durum bildirilmiş olur. Mirasçılar arasında durum böyle değildir. İhtar çekmek gibi bir zorunlulukları yoktur.

HAKSIZ İŞGAL VE İZMİR ECRİMİSİL DAVA DİLEKÇESİ İÇERİSİNDE OLMASI GEREKEN MADDELER

İzmir Ecrimisil dava dilekçesi örneği,

… Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne

DAVACI:

Ad ve Soyad:

T.C. kimlik:

Adres:

DAVALI:

Ad ve Soyad:

Adres:

DAVA: İzmir Ecrimisil

KONU: Fazlaya ilişkin ve sonradan meydana çıkabilecek her türlü haklarımız gizli kalmak şartıyla 200,000 TL’nin 2016,2017,2018,2019,2020 ve 2021 yılları içinde ecrimisil bedelinin davalıdan tahsilini talep etmekteyiz.

AÇIKLAMALAR

 1. Olayların Gelişimi:
 2. Davanın Açılmasının Nedenleri:
 3. Hukuki Nedenler:
 4. Hukuki Deliller:
 • Tapu kayıtları
 • Veraset ve miras kayıt belgesi
 • Bilirkişi raporu
 • Keşif
 • Tanık beyanları
 • Yemin
 1. İstem ve Sonuç:

Saygılarımızla

DAVACI VEKİLİ : İzmir Ecrimisil Davası avukatı

İZMİR ECRİMİSİL DAVASI NE KADAR SÜRER?

Mahkemelerin yoğunluğuna göre İzmir ecrimisil davaları süresi de değişiklik göstermektedir. Genel olarak İzmir Ecrimisil dava süresi 1 ile 1.5 yıl arası değişmektedir.

 

6- AYIPLI GAYRİMENKUL DAVASI İZMİR – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI

Ayıplı Gayrimenkul Davası İzmir Nedir?

Ayıplı gayrimenkul davası İzmir, yasal olarak vaat edilen mal veya konutun tam olarak fonksiyonlarını yerine getirmediği sorununu ifade eder. Bu kusurlar bir veya daha fazla olabilir. Örneğin, bir masa için bir ücret vardır, ancak teslim edilen masanın ayaklarından biri bozuktur. Bu durumda ayıptan bahsedilecektir.

AYIPLI GAYRİMENKUL DAVASI İZMİR MAL TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Ayıplı mal için talepte bulunmanın en önemli nedeni, malların beklendiği gibi görünmemesidir. Bu beklentinin karşılanmaması durumunda kırılma, hasarlı veya yapısal olarak vaat edildiği şekilde olmaması gibi durumlar olabilir. Tüketiciler, kusurlu ürünler nedeniyle davalarda seçim hakkını kullanabilirler. Buradaki isteğe bağlı izinler İzmir gayrimenkul avukatı ile birlikte kararlaştırılmaktadır.

AYIPLI GAYRİMENKUL DAVASI ZAMAN AŞIMI VAR MI?

Ayıplı gayrimenkul davası İzmir içerisinde malların tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, ayıplı malların sorumluluğu, ayıp sonradan ortaya çıksa bile, iki yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Konut veya tatil amaçlı gayrimenkuller için bu süre beş yıldır. Bununla birlikte, iki taraf arasındaki bir sözleşme ile daha uzun bir dava süresi öngörülebilir. İki taraf arasında yapılan bir sözleşmede, kanunda öngörülen asgari süreden daha kısa bir süre için bir anlaşmaya varılması mümkün değildir.

AYIPLI GAYRİMENKUL DAVASI DAVA SÜRESİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

Ayıplı gayrimenkul davası İzmir, kusurlu ürünün tüketici mahkemesine dava yoluyla sunulması halinde ortalama 2-3 ay içerisinde sonuç alınacaktır. Ancak bu son tarih, son başvuru tarihine ve mahkeme yoğunluğuna göre değişir. Tüketici Hakem Komisyonuna yapılan dilekçe başvuruları daha kısa sürede cevaplanacaktır. Ancak Tüketici Hakem Kurulu kararının uygulanması zor olduğundan, tüketicilerin zararı telafi etmesi uzun zaman alabilir.

AYIPLI GAYRİMENKUL DAVASI KONUT TESPİT DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Ayıplı gayrimenkul davası dilekçesi yazılırken belirli konular dikkate alınmalıdır. Mahkemenin sonucunun tüketicilere faydalı olması için dilekçenin açıklayıcı bir şekilde ve doğru tekniklerle yazılması önemlidir. Ayıplı gayrimenkul dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken ana noktalar şunlardır:

 • Satın alma süreci ve kullanım amacı
 • Malın ayıplı olduğunu belirten görseller
 • Mal satıcısına daha önce müracaat etmişse, mutabakat yapılmamasının nedeni
 • Ürün satış belgeleri, ürün kontrol listeleri, uzman denetimleri ve diğer kanıtlar
 • Satıcının, İzmir gayrimenkul avukatı ile ayıplı mallardan kaynaklanan tüketici hasarı talebini tahsis etmesi gerekir ve satıcı bunu tahsis eder.

 

7- EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI – İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI

 EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU MALLARINA HAKSIZ OLARAK MÜDAHALE EDİLMESİ DURUMUNUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN AÇILIR. BU HAK TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA KİŞİYE VERİLMİŞ BİR HAKTIR.

Men-i müdahale davası ile mülk sahiplerinin malının haksız olarak elinden alınması gibi bir durumla karşılaşmasına karşın açılabilmektedir. Kamulaşmaya uygun olmayan mallar için üzerinde hak iddia edilemez ve bunu iddia edenler mülkiyet hakkını ihlal etmiş sayılırlar. Türk hukukunda kamulaştırma olmaksızın el atma karşısında etkili hukuksal yöntemler bulunmamasından dolayı bu davalar genellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınmaktadır. Dava açma sürecinde avukat ve hukuki danışmanlık alması hak sahibinin başarılı bir şekilde hakkını araması sürecinde oldukça önemlidir. İzmir Gayrimenkul Avukatı bu konu da size gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

PAYDAŞLAR ARASINDA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Paydaşlar arasında el atmanın önlenmesi davalarında tüm paydaşları ilgilendiren bir sözleşme olup olmadığı ve diğer özellikli durumların olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu şekildeki özel durumlar tespit edildikten sonra harici ya da ortak karar verilemeyen yerin kimin kullanımına verileceği belirlenmelidir. Harici bir yer yoksa ya da herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değilse müşterek mülkiyet hükümleri doğrultusunda konu çözümlenmelidir.

TAPUSUZ TAŞINMAZLARDA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Taşınır ya da taşınmaz mal üzerinde mülkiyet hakkı zora sokulmuş ya da saldırıya uğramış tarafın hakkını savunmak ve saldırının önlenmesi amaçlanmaktadır.

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ZAMANAŞIMI VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Bu dava mülkiyet hakkının korunmasını amaçladığı için herhangi bir zaman aşımı söz konusu değildir. Sadece Kanuna uygun olması ve geçerli olması yeterlidir.

İSTİHKAK VE EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI VE GAYRİMENKUL HUKUKU

İstihkak davası da el atmanın önlenmesi davasında olduğu gibi kişinin mülkiyet hakkını korumaya yönelik bir davadır. Bu dava saldırıyı önlemeyi amaçladığından saldırının bitmesi gibi bir durumda kişi hakkını almak için tazminat davasına başvurabilir.

MÜDAHALENİN MEN’İ VE TAHLİYE DAVASI | GAYRİMENKUL DAVALARI TÜRLERİ

Kanuna göre eski mal sahibi söz konusu satış işlemleri gerçekleştikten sonra taşınmaz malı derhal tahliye etmekle yükümlüdür. Tahliye etmemesinde süre verilmeden ihtar çekilip malın boşaltılması istenebilir.

MEN-İ MÜDAHALE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İÇİNDE OLMASI GEREKEN MADDELER

Müdahale’nin Men’i ve Tazminat İstemi Dilekçesi

SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

İZMİR

DAVACI:

VEKİLİ: İzmir Gayrimenkul Avukatı

DAVALI:

DAVA KONUSU:

DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR:

DELİLLER:

HUKUKİ NEDENLER:

SONUÇ VE İSTEM:

MÜDAHALENİN MEN’İ DAVASI İHTAR ŞARTI VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Dava açılmadan önce kötü niyetli ve haksız durumların önüne geçilmesi için noter vasıtasıyla bir ihtarname çekilmesi gerekmektedir. Eğer ecrimisil davası İzmir açılacaksa haksız zilyedin intifadan men edilmesi gerekir.

EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL | GAYRİMENKUL DAVALARI TÜRLERİ

Mülkiyet hakkını korumak için dava açılacaksa ve tazminat da talep edilecekse bu tazminat ecrimisil olacaktır. Ecrimisil haksız işgal tazminatı demektir. Haksız eylem sonucu açılan ecrimisil davası sayesinde geçmişe dönük beş yıllık haksız tazminat alınabilir.

Divorce Lawyer in Izmir

click for the best law firms in Turkey

Bir önceki yazımız olan International Law Firm başlıklı makalemizde bayraklı adliyesi yol tarifi, çiğli adliyesi adres ve izmir karşıyaka adliyesi hakkında bilgiler verilmektedir.
English

Bir önceki yazımız olan Divorce Lawyer in Izmir başlıklı makalemizde avocats francophones, divorce case ve divorce case in izmir hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir