Genel

Bostanlı Atama İşleminin İptali Avukatı

denizaslanı hukuk

bostanlı atama işleminin iptali avukatı, idari atama işleminin iptali, karşıyaka idare hukuku avukatı, bostanlı idari para cezasının iptali avukatı, idare mahkemesi avukatı, idari işlemin iptali avukatı, atama işleminin iptali avukatı, sendika avukatı, memur avukatı, idari dava nasıl açılır, disiplin soruşturması savunma örneği, idari işlemlerde süreler nasıl işler, idare mahkemesine nasıl dava açılır, idare mahkemesi dava açma ücreti, idari para cezasının iptali gibi tüm soruları sizler için yanıtladık.

İdareye Başvuru, İdare Mahkemesi, İdari Dava Açmak, İdareye Dava Açmak

Bostanlı Atama İşleminin İptali Avukatı olarak, bu makalemizde idari başvuru dilekçesi örneği yer almaktadır. 2577 sayılı İYUK’nun 11. maddesine göre; İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. Makalemizde verilen iptal davasından önce idari başvuru için idari başvuru dilekçesi örneği bu kapsamda değerlendirilebilir.

Bostanlı idare iptal davası avukatı, İdare Mahkemeleri’nde açılacak olan davaların harçları ve gerekli avukatlık ücreti hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın. +905326609735

İZMİR İDARE HUKUKU AVUKATINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

İdareye Başvuru Dilekçesi Örneği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA

BAŞVURU SAHİBİ             : ……………………… (TC: ………………………)                

VEKİLİ                                 _: Denizaslanı Hukuk Bürosu

A Ç I K L A M A L A R I M I Z

Müvekilin eşi ……………………… kamu görevlisi olup, davalı ……………………… tarafından yapılan görevlendirme ile, ………………………tarihinde ……………………… bölgesinde askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırı sebebiyle şehit olmuştur. Bu nedenle emekli ikramiyesinin 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. maddesinin (a) bendi uyarınca 30 yıl hizmet yapmış gibi ödenmesi gerekirken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 4 yıl 3 ay 28 gün olarak ödenmiştir. Bu durum kanuna ve sosyal devlet ilkesinin gereklerine aykırıdır.

Bu nedenle müvekkilin eşi ………………………’nın şehit olması nedeniyle emekli ikramiyesinin 3713 s. TMK 21/a uyarınca 30 yıl hizmet yapmış gibi ödenmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. …../…../………

Bostanlı Atama İşleminin İptali Avukatı Denizaslanı Hukuk Bürosu

EKLER          : 

1- xxx

2- xxx

İPTAL DAVASI

Bostanlı atama işleminin iptali avukatı, idare hukukunda, idari işlemin yetki, sebep, konu ve maksat yönlerinden birisi nedeniyle hukuka aykırı olması nedeniyle açılan davalardır. İptal davası ancak ve ancak idari işlem dolayısıyla menfaati ihlal edilen kişi tarafından açılabilir. İptal davası ile idari işlem ve kararların hukuka uygun olup olmadığının denetimi sağlanmaktadır. Dava sonunda hukuka aykırı olduğu tespit edilen idari işlemin iptali kararı verilmesi ile idari işlem yapıldığı andan itibaren hükümsüz hale gelmektedir.

İptal Davası Nerede Açılır?

İptal davası, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde açılır.

İdari İşlemin İptali Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

İdari işlemin iptal davası görevli mahkeme idare mahkemeleridir. İptal davaları idare mahkemelerinin yanı sıra, Danıştay, vergi mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde de açılabilir.

İdari davanın görevsiz yargı yerinde açılması halinde; çözümlenmesi Danıştayın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, adli yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir. Görevsiz yargı merciine başvurma tarihi, Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edilir.

İdari İşlemin İptali Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

İdari işlemin iptal davası yetkili mahkeme; yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

İptal Davasını Kim Açabilir? 

İdari işlemin iptali davasında davacı menfaati ihlal edilendir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-a maddesine göre; İdarî işlemler hakkında iptal davası yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılabilir. Maddeye göre, iptal davasında davacı olabilmek için “hak ihlali” yerine “menfaat ihlali” gerekli ve yeterli görülmüştür. Kısacası iptal davasını açabilmek için davacının dava konusu işlem nedeniyle menfaatinin ihlal edilmiş olması yeterlidir.

Menfaatin ihlal edilmiş olması ise, dava konusu işlemin davacıyı etkilemiş olmasıdır. Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına göre iptal davalarında davacının ihlal edilen meşru menfaatinin, kişisel, güncel, meşru nitelikte olması gerekir. Taraf ilişkisinin kurulması için gerekli olan kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilgisinin varlığı, davanın niteliğine ve özelliğine göre idari yargı yerlerince belirlenmekte, davacının idari işlemle ciddi ve makul, bir ilişkisinin bulunduğunun anlaşılması, dava açma ehliyeti için yeterli sayılmaktadır.

Kamu görevlileri ancak kendilerini ilgilendiren idari işlem ve kararlara karşı iptal davası açabilirler. Kamu görevlilerinin bir başkası hakkında alınmış idari karar veya yapılan idari işlem ile ilgili iptal davası açılabilmesi esasen mümkün değildir. Ancak söz konusu karar veya idari işlem davacının kendi durumumu olumsuz yönde etkiliyor ise bir başkası hakkında yapılan işleme karşı da iptal davası açılabilir.

İptal Davası Kime Karşı Açılır?

İptal davalarında davalı iptali istenen kararı alan, işlemi yapan veya alınan kararı yürüten idareye karşı açılır. İptal davalarında davalı her zaman idaredir. İdari işlemler kamu görevlileri tarafından ihdas ediliyor olsa da, iptal davası kamu görevlisinin şahsına değil, idareye karşı açılır.

İptal Davasında Dava Açma Süresi

İptal davası süresi içinde açılmalıdır, aksi halde iptal davasının süresi içinde açılmaması halinde dava ön şartlar gerçekleşmediğinden esasa girilmeksizin reddedilir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesine göreidari işlemlerin iptali davasında dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. Bu süreler; idari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, tarihi izleyen günden itibaren başlar.

İptal Davası Dava Dilekçesi

İptal davası görevli ve yetkili mahkemeye verilecek dava dilekçesi ile açılır. Yazılan dilekçenin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3. ve 5. maddesine uygun nitelikte olmalıdır. Aksi halde dava dilekçesi ön şartlar yönünden reddedilir ve dilekçe ret kararı verilir. Dilekçe red kararı üzerine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava dilekçesinde bulunan eksiklikler düzeltilerek yeniden yargı yerine başvurulabilir.

İdari yargıda davanın usulüne uygun biçimde yürütülmesinde bir izmir idare hukuku avukatından destek ve hukuki yardım alınması en önemli tavsiyemizdir.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI SAVUNMASI

Bostanlı atama işleminin iptali avukatı, memurların geçirdikleri disiplin soruşturmalarında sıklıkla gelen sorulardan biri disiplin soruşturması savunma örneği ile savunma yapılıp yapılamayacağıdır. Yine disiplin soruşturmalarında görev alıyor olmamız nedeniyle disiplin savunması örneği paylaşmamız da sıklıkla istenmektedir. Bugüne dek disiplin soruşturmasında kullanılabilecek bir savunma dilekçesi örneği paylaşmamamızın sebebi her olayın kendi içinde değerlendirilmesi ve olayın özelliklerine göre bir savunma yapılması gerekliliğidir. İdari mercilerde bugüne dek kaç tane disiplin soruşturması açıldıysa, o kadar münferit olay ve bir o kadar da savunma şekli vardır. Bostanlı idare hukuku avukatı olarak müvekkillerimizin yanındayız.

Bu nedenle bu makalemizde paylaşacağımız disiplin soruşturması savunma örneği nin araştırdığınız olay ile bire bir uyumlu olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla verdiğimiz disiplin soruşturması yazılı savunma örneği sadece bir fikir vermesi açısından ele alınmalıdır.

İzmir idare hukuku avukatı olarak, İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davaları, idari para cezalarından kaynaklanan davalar, disiplin soruşturmaları, idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar, idari mercilere müracaat yolları hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Denizaslanı Hukuk Bürosu

Disiplin Soruşturması Savunma Örneği

DİSİPLİN KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:…./…../……. tarihli savunma istem yazısı.

Üniversiteniz ……… Fakültesi Dekanlığı’nın …./…../……. tarih ve ……….. sayılı emri ile müvekkil hakkında açılan Disiplin Soruşturmasına istinaden aşağıda maddeler halinde sıralanan konularda müvekkilin savunması istenmektedir.

Ve fakat esasa geçmeden önce şu hususun özellikle belirtilmesi gerekir:

1.SOMUT OLAYDA 2 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇMİŞTİR. BU NEDENLE MÜVEKKİLE DİSİPLİN CEZASI VERİLEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Devlet Memurları Kanunu’nun 127. maddesinde disiplin cezası verilmesinde zaman aşımı hususu düzenlenmiştir. İlgili madde şu şekildedir: Madde 127 – Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediğitakdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar…”

Görüldüğü üzere disiplin cezası verilmesi hususunda 2 yıllık bir zamanaşımı süresi mevcuttur. Somut olayda ise, müvekkil hakkındaki soruşturma …./…../……. Tarihli şikayet dilekçelerine istinaden, …/…../….. tarihli …… eylemine binaen başlatılmıştır. Görüldüğü üzere somut olayda zamanaşımı süresi geçmiş olup, disiplin cezası verilmesi hususundaki iki yıllık zamanaşımı süresi geçmiştir. Bu nedenle müvekkile disiplin cezası verilebilmesi mümkün değildir.

2. SÖZ KONUSU DİSİPLİN SORUŞTURMASI İSİMSİZ VE İMZASIZ, NOKTASI VİRGÜLÜ AYNI BİLGİSAYAR ÇIKTISI İKİ ADET DİLEKÇEYE DAYANILARAK BAŞLATILMIŞTIR.

3071 S. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un “Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar” başlıklı 4. Maddesi gereğince “…Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarına verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.” Kanunun 6. Maddesinde yer alan “…Bu dilekçelerden; belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, 4. Maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar incelenmezler” hükmü gereğince, bu dilekçelerin belirtilen şartları taşımaması halinde, bunlar ilgili birim amirleri tarafından işleme konulmayacaktır.

Bu kapsamda Başbakanlığın 15/11/2002 tarih ve 2002/51 sayılı Genelgesi ilede “Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerde,soyut ve genel nitelikte olanlar, somut olay veya kişi belirtmeyenler, isim ve imzası bulunmayan veya hayali isim ve imza taşıyan ihbar veya şikayet dilekçelerinin işleme alınmaması” bildirilmiştir.

Buna göre yetkili amirlerce, kendilerine intikal eden dilekçeler öncelikle şekil yönünden incelenmelidir. Soyut ve genel nitelikte olduğu, somut olay ve kişi belirtilmediği açıkça görülen, isim ve imza bulunmayan veya hayali isim imza taşıdığı anlaşılan ihbar veya şikâyet dilekçeleri işleme konulmamalıdır. Aksi durum anayasal bir hak niteliği taşıyan şikâyet hakkının kötüye kullanılmasına sebebiyet verecek, yine anayasa ile korunan kişilik haklarının ihlali söz konusu olacaktır.

İsimsiz ve imzasız şikâyet dilekçelerinin işleme konulamayacağı gerek kanun gerekse Genelgeler ile net biçimde düzenlenmiş iken, müvekkil hakkındaki soruşturmanın isimsiz ve imzasız iki adet şikâyet dilekçesine dayandırılarak açılmış olması açıkça hukuka aykırıdır.

3. DİSİPLİN AMİRİ ………. İLE MÜVEKKİL ARASINDA HUSUMET BULUNMAKTADIR. BU NEDENLE ……. MAKAMININ …./…../……. TARİH VE ……… SAYILI EMRİ İLE AÇILAN İŞ BU SORUŞTURMANIN, MÜVEKKİL İLE ………… ARASINDA BULUNAN HUSUMET VE ……… TARAFINDAN MÜVEKKİLE SİSTEMATİK BİÇİMDE YAPILAN MOBBİNG UYGULAMASI SEBEBİYLE KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

4.

5.

6. TANIKLARIMIZ:  Müvekkile isnat edilen ve yukarıda ifadelerimizi arz ettiğimiz konularda bilgi alınabilecek tanıklarımızın listesi aşağıda belirtildiği gibidir. Aksi davranışın savunma hakkının kısıtlanması anlamına geleceğini ihtar ile aşağıda ad soyad ve iletişim bilgileri belirtilen tanıklarımıza usulüne uygun tebligat çıkartılmasını ve dinlenmelerini talep ederiz.

İfademiz yukarıda arz edildiği şekildedir. Sayın Disiplin Komisyonu üyelerinin takdirlerine vekaleten arz ederiz.

Bostanlı atama işleminin iptali avukatı Denizaslanı Hukuk Bürosu

Bostanlı atama işleminin iptali avukatı, Bostanlı idare hukuku avukatı ve bostanlı idari para cezasının iptali avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız diğer makalelere Yayınlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

İZMİR İDARE HUKUKU AVUKATINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

izmir boşanma avukatı

bostanlı idari işlemin iptali davası, karşıyaka idare mahkemesi, karşıyaka idare avukatı, bostanlı idare mahkemesi avukatı, karşıyaka idare mahkemesi avukatı, Bostanlı İdari Para Cezasının İptali Avukatı

Bir önceki yazımız olan Bostanlı İdari Para Cezasının İptali Avukatı başlıklı makalemizde atama işleminin iptali avukatı, bostanlı idari dava avukatı ve bostanlı idari para cezası itiraz hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili Yazılar

4 thoughts on “Bostanlı Atama İşleminin İptali Avukatı

  1. denizaslaniadmin dedi ki:

    İdare Hukuku’na ilişkin sorularınız için iletişime geçin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir